2014 Архив

Документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 15 июля 2014

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 2. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 3. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 15 юли 2014 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството

 4. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 15 юли 2014 г.

 5. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на Акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2013 г.

 6. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ АД през 2013 година

 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2013 г.

 8. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 9. Протолол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 10. Финансов отчет за 2013 г.

 11. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 12. Консолидиран финансов отчет за 2013 г.

 13. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет

 14. Отчет за финансово състояние, СПАРКИ АД, 31 декември 2013 г.

 15. Годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2013 г.

 16. Консолидиран отчет за финансово състояние, СПАРКИ АД, 31 декември 2013 г.

 17. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2013 г.

Архив загрузок

Биржевая информация

СПАРКИ АД - Русе


Ознакомтесь с даннах торговли СПАРКИ АД на Болгарской фондовой бирже.  Код: SPV