Загрузки

Документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ
   
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ
   
 5. ПРАВИЛА НА СПАРКИ АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.07.2018 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
   
 6. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 7. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ АД през 2017 година
   
 8. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2017 г.
   
 9. ДОКЛАД НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ АД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ПРИЕТА ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2013 Г.
   
 10. ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2017 г.
   
 11. Отчет за финансово състояние
   
 12. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.
   
 13. Доклад на независимия одитор
   
 14. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
   
 15. ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 г.
   
 16. Консолидиран отчет за финансово състояние за 2016 г.
   
 17. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.
   
 18. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2016 г.
   
 19. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (2016 г.)
   
 20. АВТОБИОГРАФИЯ - Спас Кръстев
   
 21. Магистърска степен - Спас Кръстев
   
 22. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО
   
 23. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ АД, гр. Русе съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
   

Скачать все документы в ZIP-файл

Архив загрузок

Биржевая информация

СПАРКИ АД - Русе


Ознакомтесь с даннах торговли СПАРКИ АД на Болгарской фондовой бирже.  Код: SPV

Новости и события

Общее собрание акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

19 June 2018   Вы можете найти документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

читать далее