Downloads

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Rousse on 27th July 2019

Материали за редовно присъствено Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе свикано на 27 юли 2019 г.

 1. Протокол от заседание на Управителния съвет
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет
 3. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите
 4. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите
 5. Доклад на Надзорния съвет относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за 2018 г.
 6. Доклад за дейността на одитния комитет
 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
 8. Правила за гласуване чрез пълномощник
 9. Пълномощно – образец
 10. Годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 11. Годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 12. Счетоводна политика за финансовата 2018 г.
 13. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г.
 14. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2017 г.
 15. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2017 г.
 16. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 17. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 18. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2018 г.

Download all documents as ZIP file

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV