2016 Archive

Documents for convocation of a special attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Ruse on 21st December 2016

 1. Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка, предложена за одобрение от Общото събрание на Акционерите, свикано за 21.12.2016 г.
   
 5. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 21.12.2016 г. извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството
   
 6. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 7. Писмени материали по дневния ред за извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 21.12.2016 г.

 

Download all documents as ZIP file

 


 

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Ruse on 29th June 2016

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 2. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. Годишен индивидуален доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2015 г.

 5. Доклад на независимия одитор до Акционерите на СПАРКИ АД, Русе върху индивидуалния финансов отчет

 6. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет към 31.12.2015 г. Отчет за финансово състояние

 7. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет за 2015 г.

 8. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2015 г.

 9. Доклад на независимия одитор до Акционерите на СПАРКИ АД, Русе върху консолидирания финансов отчет

 10. Kонсолидиран отчет за финансово състояние на СПАРКИ АД към 31.12.2015 г.

 11. Консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2015 г.

 12. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2013 г.

 13. Отчет на дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2015 г.

 14. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Aкционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 15. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 29.06.2015 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството

 16. Пълномощно-образец

 17. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ АД през 2015 г.


Download all documents as ZIP file

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more