2017 Archive

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Ruse on 4th July 2017

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ

 2. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 г.

 5. Доклад на независимия одитор

 6. Индивидуален финансов отчет към 31 декември 2016г. Отчет за финансово състояние

 7. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

 8. ДОКЛАД НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ АД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ПРИЕТА ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2013 Г.

 9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ АД, гр. Русе съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 10. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 11. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2016 г.

 12. ПРАВИЛА НА СПАРКИ АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 04.07.2017 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 13. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 14. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ АД през 2016 година

 15. СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ АД

 16. Свидетелство за съдимост – Албена Емилова Стамболова

 17. МОТИВИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ, ОТНОСНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА, ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СВИКАНО ЗА 04.07.2017 Г.

 18. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

 19. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ - ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА

 20. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ - ЙОРДАН КАРАБИНОВ

 21. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ - ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА

 22. Декларация за независимост - ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА

 23. Декларация за независимост - ЙОРДАН КАРАБИНОВ

 24. Магистърска степен - ЙОРДАН КАРАБИНОВ

 25. Магистърска степен - ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА

 26. Магистърска степен - ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА

Download all documents as ZIP file

 


 

Documents for convocation of a special attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Ruse on 29th March 2017

 1. Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка, предложена за одобрение от Общото събрание на Акционерите, свикано за 29.03.2017 г.
   
 5. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 29.03.2017 г. извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството
   
 6. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 7. Писмени материали по дневния ред за извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 29.03.2017 г.

 

Download all documents as ZIP file

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more