Downloads

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY ELTOS AD, Lovech on 27th June 2019

Материали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 27 юни 2019 г.

 1. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч
 2. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД
 3. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
 5. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за 2018 г.
 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите
 8. ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
 9. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
 10. Годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г.
 11. Годишен финансов отчет за финансовата 2017 г.
 12. Счетоводна политика за финансовата 2017 г.
 13. Информация съгласно Приложение №11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 14. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за 2017 г.
 15. Годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 16. Годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 17. Счетоводна политика за финансовата 2018 г.
 18. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2016 г.
 19. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2016 г.
 20. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2016 г.
 21. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г.
 22. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2017 г.
 23. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2017 г.
 24. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 25. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 26. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2018 г.

Download all documents as a single ZIP file

 

STOCK INFORMATION

SPARKY ELTOS AD - Lovech


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SL9