Документи

Материали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 27 юни 2019 г.

 1. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч
 2. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД
 3. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
 5. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за 2018 г.
 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите
 8. ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
 9. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
 10. Годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г.
 11. Годишен финансов отчет за финансовата 2017 г.
 12. Счетоводна политика за финансовата 2017 г.
 13. Информация съгласно Приложение №11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 14. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за 2017 г.
 15. Годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 16. Годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 17. Счетоводна политика за финансовата 2018 г.
 18. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2016 г.
 19. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2016 г.
 20. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2016 г.
 21. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г.
 22. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2017 г.
 23. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2017 г.
 24. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 25. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 26. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2018 г.

 

Свали всички документи, компресирани в ZIP

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9