2015 Архив

Материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД на 23 юни 2015 г.

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на 23 юни 2015 г.

 2. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 3. ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 4. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Годишен доклад за дейността, 31.12.2014 г.

 5. Доклад на независимия одитор върху индивидуалния финансовия отчет

 6. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Отчет за финансово състояние

 7. СПАРКИ ЕЛТОС АД - ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г.

 8. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2013 г.

 9. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2014 г.

 10. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

 11. Правила на СПАРКИ ЕЛТОС АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 23 юни 2015 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството

 12. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 13. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2014 година

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече