2014 Архив

Материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД на 30 юни 2014 г.

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ

 2. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

 3. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


 4. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 30 ЮНИ 2014 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 5. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2013 г.

 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2013 година

 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2013 г.

 8. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 9. ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 10. СПАРКИ ЕЛТОС АД - ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

 11. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 12. СПАРКИ ЕЛТОС АД - КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, 31 декември 2013 г.

 13. Доклад на независимия одитор върху консолидиран финансов отчет

 14. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Отчет за финансово състояние

 15. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Консолидиран отчет за финансово състояние към 31 декември 2013 г.

 16. СПАРКИ ЕЛТОС АД - КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 г.

 17. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Годишен доклад за дейността, 31.12.2013 г.

 18. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.234, ал.2 и СЪГЛАСИЕ по чл.234, ал.3 от Търговския закон

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече