Информация за акционерите

СПАРКИ АД, със седалище в град Русе е с предмет на дейност производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.
 
Дружеството е сред лидерите в своя сегмент в България, като е добре ситуиран и на международните пазари – около 98-99% от продукцията се изнася, основно за страни от Европейския Съюз и САЩ. През последните години се забелязва добре изразен тренд на развитие на Дружеството – както оперативно, така и като финансови резултати.
 
Дружеството произвежда обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътностроителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари, като основните продукти могат да бъдат разделени на следните групи: колони, рами, стрели, шарнири, мачти, кофи, селскостопански машини и други (кари, отливки и др.).
 
СПАРКИ АД има двустепенна система на управление – Надзорен съвет, който се състои от 3 физически лица и Управителен съвет, който се състои от 8 физически лица.
 
СПАРКИ АД е с регистриран офис, бизнес адрес, телефон, факс, e-mail, website, както следва:

гр. Русе, ул. Розова долина 1
Тел.: +359 82 885 300; Факс: +359 82 822 472
E-mail: sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com

web: www.sparkygroup.com


СПАРКИ АД има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия "ИНФОСТОК БГ" – www.infostock.bg на ИНФОСТОК АД с ЕИК: 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Александър Батенберг № 1, представлявано от Атанас Тодоров Ангелов – Изпълнителен директор.
Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV