Информация за акционерите

СПАРКИ ЕЛТОС е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на Дружеството обхваща около 200 вида професионални електроинструменти, включително различни модификации на бормашини, ъглошлифовални машини, перфоратори, фрези и триони.
 
СПАРКИ ЕЛТОС разполага със собствен център за разработване на нови продукти и всички произвеждани в момента от Дружеството изделия са собствена разработка. СПАРКИ ЕЛТОС реализира продукцията си на вътрешния пазар и осъществява износ за над 70 държави.
 
Дружеството е вписано във фирмения регистър на Ловешкия Окръжен съд като акционерно дружество с решение No.  37 / 03.05.1989 г. под № 3, том 2, стр. 9 в описа на Окръжен съд, гр. Ловеч, БУЛСТАТ 820147084, Данъчен Nо.1110000061.

Дружеството има седалище, адрес, телефон, факс, електронна поща, уеб сайт, както следва:
Ловеч, ул. Кубрат 9.
телефон: 359 68 600 550; факс: +359 68 600 580
E-mail: sparky_eltos@sparkygroup.com
www.sparkygroup.com

Регистрираният капитал, който възлиза на 16,735,320лв. е разпределен на 16,735,320 безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Следните промени в капитала на дружеството са били направени през последните три години:

Към 12 декември 2012 г. структурата на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД е, както следва:

Име на акционераПроцент от капитала, собственост
СПАРКИ ГРУП АД 69.53%
Julius Baer International Equity Fund and Julius Baer Institutional International, New York, USA 9.17%
Други юридически лица 11.91%
Физически лица 9.39%

 

СПАРКИ ЕЛТОС АД има двустепенна структура на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.


СПАРКИ ЕЛТОС АД има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия "ИНФОСТОК БГ" – www.infostock.bg на ИНФОСТОК АД с ЕИК: 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Александър Батенберг № 1, представлявано от Атанас Тодоров Ангелов – Изпълнителен директор.
Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9