Информация за акционерите

СПАРКИ ЕЛТОС е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на Дружеството обхваща около 200 вида професионални електроинструменти, включително различни модификации на бормашини, ъглошлифовални машини, перфоратори, фрези и триони.
 
СПАРКИ ЕЛТОС разполага със собствен център за разработване на нови продукти и всички произвеждани в момента от Дружеството изделия са собствена разработка. СПАРКИ ЕЛТОС реализира продукцията си на вътрешния пазар и осъществява износ за над 70 държави.
 
Дружеството е вписано във фирмения регистър на Ловешкия Окръжен съд като акционерно дружество с решение No.  37 / 03.05.1989 г. под № 3, том 2, стр. 9 в описа на Окръжен съд, гр. Ловеч, БУЛСТАТ 820147084, Данъчен Nо.1110000061.

Дружеството има седалище, адрес, телефон, факс, електронна поща, уеб сайт, както следва:
Ловеч, ул. Кубрат 9.
телефон: 359 68 600 550; факс: +359 68 600 580
E-mail: sparky_eltos@sparkygroup.com
www.sparkygroup.com

Регистрираният капитал, който възлиза на 16,735,320лв. е разпределен на 16,735,320 безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Следните промени в капитала на дружеството са били направени през последните три години:

Към 12 декември 2012 г. структурата на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД е, както следва:

Име на акционераПроцент от капитала, собственост
СПАРКИ ГРУП АД 69.53%
Julius Baer International Equity Fund and Julius Baer Institutional International, New York, USA 9.17%
Други юридически лица 11.91%
Физически лица 9.39%

 

СПАРКИ ЕЛТОС АД има двустепенна структура на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.


СПАРКИ ЕЛТОС АД има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия "ИНФОСТОК БГ" – www.infostock.bg на ИНФОСТОК АД с ЕИК: 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Александър Батенберг № 1, представлявано от Атанас Тодоров Ангелов – Изпълнителен директор.
Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече