Документи

Материали за редовно присъствено Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе свикано на 27 юли 2019 г.

 1. Протокол от заседание на Управителния съвет
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет
 3. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите
 4. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите
 5. Доклад на Надзорния съвет относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за 2018 г.
 6. Доклад за дейността на одитния комитет
 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
 8. Правила за гласуване чрез пълномощник
 9. Пълномощно – образец
 10. Годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 11. Годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 12. Счетоводна политика за финансовата 2018 г.
 13. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г.
 14. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2017 г.
 15. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2017 г.
 16. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г.
 17. Консолидиран годишен финансов отчет за финансовата 2018 г.
 18. Консолидирана счетоводна политика за финансовата 2018 г.

 Свали всички документи в ZIP

 

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV