2015 Архив

Материали за редовно присъствено Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе свикано на 22 юни 2015 г.

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. Годишен индивидуален доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2014 г.

 5. Доклад на независимия одитор до акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 6. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет към 31.12.2014 г. Отчет за финансово състояние.

 7. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет към 31.12.2014г.

 8. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2014г.

 9. Доклад на независимия одитор до акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе върху консолидирания финансов отчет

 10. Консолидиран отчет за финансово състояние на СПАРКИ АД към 31.12.2014г.

 11. Консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2014г.

 12. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на
  Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на кфн от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2013 г.


 13. Отчет на дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2014г.

 14. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 15. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 22 юни 2015 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството

 16. Пълномощно-образец

 17. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ АД през 2014 година

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече