2015 Archive

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Ruse on 20th June 2015

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. Годишен индивидуален доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2014 г.

 5. Доклад на независимия одитор до акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 6. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет към 31.12.2014 г. Отчет за финансово състояние.

 7. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет към 31.12.2014г.

 8. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2014г.

 9. Доклад на независимия одитор до акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе върху консолидирания финансов отчет

 10. Консолидиран отчет за финансово състояние на СПАРКИ АД към 31.12.2014г.

 11. Консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2014г.

 12. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на
  Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на кфн от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2013 г.


 13. Отчет на дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2014г.

 14. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 15. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 22 юни 2015 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството

 16. Пълномощно-образец

 17. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ АД през 2014 година

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more