2014 Archive

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY AD, Ruse on 15th July 2014

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 2. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 3. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 15 юли 2014 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството

 4. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 15 юли 2014 г.

 5. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на Акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2013 г.

 6. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ АД през 2013 година

 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2013 г.

 8. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 9. Протолол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 10. Финансов отчет за 2013 г.

 11. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 12. Консолидиран финансов отчет за 2013 г.

 13. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет

 14. Отчет за финансово състояние, СПАРКИ АД, 31 декември 2013 г.

 15. Годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2013 г.

 16. Консолидиран отчет за финансово състояние, СПАРКИ АД, 31 декември 2013 г.

 17. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2013 г.

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more