2013 Архив

Материали за свиканото за 24 юни 2013 г. Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД

 1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 2. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 3. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 4. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет

 5. Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември

 6. КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

 7. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК

 8. Отчет за финансовото състояние към 31 декември

 9. Свидетелство за съдимост

 10. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

 11. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 24 юни 2013 г.

 12. Пълномощно - образец

 13. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 24 юни 2013 г.

 14. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 24 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството

 15. Политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на СПАРКИ АД

 16. Доклад за дейността на одитния комитет на СПАРКИ АД през 2012 година

 17. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2012 г.

 18. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, 13 май 2013 г.

 19. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, 13 май 2013 г.

 20. Протокол от проведеното за 24 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече