2013 Архив

 1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 2. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 3. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 4. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет

 5. Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември

 6. КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

 7. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК

 8. Отчет за финансовото състояние към 31 декември

 9. Свидетелство за съдимост

 10. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

 11. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 24 юни 2013 г.

 12. Пълномощно - образец

 13. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 24 юни 2013 г.

 14. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 24 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството

 15. Политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на СПАРКИ АД

 16. Доклад за дейността на одитния комитет на СПАРКИ АД през 2012 година

 17. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2012 г.

 18. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, 13 май 2013 г.

 19. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, 13 май 2013 г.

 20. Протокол от проведеното за 24 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД

Архив загрузок

Биржевая информация

СПАРКИ АД - Русе


Ознакомтесь с даннах торговли СПАРКИ АД на Болгарской фондовой бирже.  Код: SPV

Новости и события

Общее собрание акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

19 June 2018   Вы можете найти документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

читать далее