Загрузки

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД
Проспект за публично предлагане на ценни книжа

 1. Документ за предлаганите ценни книжа
 2. Регистрационен документ
 3. Резюме
 4. Съобщение по чл. 92а от ЗППЦКДокументы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч - 05 июля 2017

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ

 2. ПРОТОКОЛ от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 3. ПРОТОКОЛ №07 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ

 5. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2016 година

 6. СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД

 7. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 05.07.2017 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 8. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 9. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2016 г.

 10. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Отчет за финансово състояние

 11. Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуалния финансов отчет

 12. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 13. СПАРКИ ЕЛТОС АД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА - 31.12.2016 г.

 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 15. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2013 г.

 16. Свидетелство за съдимост – Евгени Михайлов

 17. Професионална биография – Йордан Карабинов

 18. Професионална биография – Елисавета Михайлова

 19. Професионална биография – Теменужка Стоянова

 20. Магистърска степен – Йордан Карабинов

 21. Магистърска степен – Теменужка Стоянова

 22. Магистърска степен – Елисавета Михайлова

 23. Декларация за независимост – Йордан Карабинов

 24. Декларация за независимост – Елисавета Михайлова

Скачать все документы в ZIP-файл

Архив загрузок

Биржевая информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Ознакомтесь с даннах торговли СПАРКИ ЕЛТОС АД на Болгарской фондовой бирже.  Код: SL9

Новости и события

Общее собрание акционеров СПАРКИ ЕЛТОС АД - 05 июля 2017 года

7 Июнь 2017   Вы можете найти документы на сессии Общего собрания акционеров - 05 июля 2017 года

читать далее