2013 Archive

 1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 2. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 3. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 4. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет

 5. Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември

 6. КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

 7. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК

 8. Отчет за финансовото състояние към 31 декември

 9. Свидетелство за съдимост

 10. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

 11. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 24 юни 2013 г.

 12. Пълномощно - образец

 13. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 24 юни 2013 г.

 14. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 24 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството

 15. Политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на СПАРКИ АД

 16. Доклад за дейността на одитния комитет на СПАРКИ АД през 2012 година

 17. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2012 г.

 18. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, 13 май 2013 г.

 19. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, 13 май 2013 г.

 20. Протокол от проведеното за 24 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more