2017 Архив

Документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 04 июля 2017

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ

 2. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 г.

 5. Доклад на независимия одитор

 6. Индивидуален финансов отчет към 31 декември 2016г. Отчет за финансово състояние

 7. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

 8. ДОКЛАД НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ АД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ПРИЕТА ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2013 Г.

 9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ АД, гр. Русе съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 10. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 11. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2016 г.

 12. ПРАВИЛА НА СПАРКИ АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 04.07.2017 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 13. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 14. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ АД през 2016 година

 15. СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ АД

 16. Свидетелство за съдимост – Албена Емилова Стамболова

 17. МОТИВИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ, ОТНОСНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА, ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СВИКАНО ЗА 04.07.2017 Г.

 18. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

 19. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ - ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА

 20. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ - ЙОРДАН КАРАБИНОВ

 21. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ - ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА

 22. Декларация за независимост - ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА

 23. Декларация за независимост - ЙОРДАН КАРАБИНОВ

 24. Магистърска степен - ЙОРДАН КАРАБИНОВ

 25. Магистърска степен - ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА

 26. Магистърска степен - ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА

Скачать все документы в ZIP-файл

 


 

Документы на специальной сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе на 29 марта 2016 года

 1. Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка, предложена за одобрение от Общото събрание на Акционерите, свикано за 29.03.2017 г.
   
 5. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 29.03.2017 г. извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството
   
 6. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 7. Писмени материали по дневния ред за извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 29.03.2017 г.

 

Скачать все документы в ZIP-файл

Архив загрузок

Биржевая информация

СПАРКИ АД - Русе


Ознакомтесь с даннах торговли СПАРКИ АД на Болгарской фондовой бирже.  Код: SPV

Новости и события

Общее собрание акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

19 June 2018   Вы можете найти документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

читать далее