2016 Архив

Материали за извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, свикано на 21 декември 2016 г.

 1. Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка, предложена за одобрение от Общото събрание на Акционерите, свикано за 21.12.2016 г.
   
 5. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 21.12.2016 г. извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството
   
 6. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 7. Писмени материали по дневния ред за извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 21.12.2016 г.

 

Изтегли всички документи в ZIP файл

 


 

Материали за редовно присъствено Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе свикано на 29 юни 2016 г.

 1. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 2. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. Годишен индивидуален доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2015 г.

 5. Доклад на независимия одитор до Акционерите на СПАРКИ АД, Русе върху индивидуалния финансов отчет

 6. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет към 31.12.2015 г. Отчет за финансово състояние

 7. СПАРКИ АД, Индивидуален финансов отчет за 2015 г.

 8. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе за финансовата 2015 г.

 9. Доклад на независимия одитор до Акционерите на СПАРКИ АД, Русе върху консолидирания финансов отчет

 10. Kонсолидиран отчет за финансово състояние на СПАРКИ АД към 31.12.2015 г.

 11. Консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2015 г.

 12. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 24.06.2013 г.

 13. Отчет на дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2015 г.

 14. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Aкционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе

 15. Правила на СПАРКИ АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 29.06.2015 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на Дружеството

 16. Пълномощно-образец

 17. Доклад за дейността на Одитния комитет на СПАРКИ АД през 2015 г.


Изтегли всички документи в ZIP файл

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече