Професионално обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД

е открит през 2004г. в град Русе към фирма СПАРКИ АД с протокол № 15/01.12.2004 г.
 
С решение на Управителният съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2004г. е издаден Лиценз № 200412217 на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД - гр. Русе, с който започва развитието на своята дейност.
 
Първоначално обучението бе съсредоточено в преквалификация на кадрите в СПАРКИ АД, но постепенно ЦПО започва съвместна работа с Агенция по заетостта, а също така организира обучения и на външни лица и фирми, възложители на обучение.
Центърът провежда няколко курса за професионална квалификация по програми и мерки за заетост на безработни лица, регистрирани в Бюро по труда Русе, след което им осигурява заетост в СПАРКИ АД.
 
Не веднъж участва като избран партньор за обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." за обучение на фирмени кадри.
През 2017 година ЦПО е одобрен Доставчик на обучение от Агенция по заетостта. Въз основа на сключено споразумение провежда ваучерни обучения на работещи лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.".
Сега ЦПО предлага обучения на всички желаещи да получат допълнителна квалификация, отваряща им нови врати за работа и професионална реализация в търсения от тях бранш.
 
Центърът за професионално обучение управлява и контролира непрекъснато дейноста си, чрез внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 и съгласно действащата нормативна уредба.
 

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV