Нормативни документи

За ефективната дейност на ЦПО използваме ежедневно следните нормативни документи:

 • БДС EN ISO 9606-1;
 • БДС EN ISO 9606-2;
 • БДС EN ISO 9606-3;
 • БДС EN ISO 14732:2013;
 • Закон за професионалното образование и обучение на МОН в сила от 01.08.2016г.;
 • НАРЕДБА №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата за предучилищното и училищно образование на МОН от 23.08.2016г.;
 • Единни изисквания на НАПОО за придобиване на правоспособност чрез модулно обучение по специалност Заваряване;
 • НАРЕДБА №7 от 11 окт. 2002г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
 • Правилник за устройството и дейността на ЦПО СПАРКИ;
 • Наредба №2 от 08 септ. 2015г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, МОН от 11 септ. 2015г.;
 • Наредба №2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, МОН;
 • Наредба №1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), МОН;
 • Правилник за устройство и дейност на ЦПО;
 • БДС EN ISO 9001:2015;
 • Наръчник по качество по БДС EN ISO 9001:2015;
 • Декларация за политиката по качество БДС EN ISO 9001:2015.

ЛИЦЕНЗИЯ № 200412217, издадена от НАПОО

license-page1     license-page2


Приложение към лицензията с новите ни специалности от 27.12.2016 година

 

Приложение към ЛИЦЕНЗИЯ № 200412217    

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече