Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПАРКИ АД

 

СПАРКИ АД зачита неприкосновеността на личния живот на всеки гражданин на Р България, Европейския съюз или трети страни, който предоставя личните си данни за обработка.

СПАРКИ АД в качеството си на Администратор, съблюдава  принципи на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, съотносимост на обработката с целите, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението, отчетност, цялостност и поверителност, съгласие  за обработка на личните данни.

Политиката за защита на личните данни  е приложима само за физически лица.

Политиката за защита на личните данни показва начина, по който се събира, използва, разкрива  и съхранява  информацията и прилаганите мерки за осигуряване на адекватна  защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство и е съобразена изцяло с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СПАРКИ АД събира и използва лични данни на физически лица във връзка  с дейността си - производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и др. машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.

Лични данни са информация, която се събира и  използва за идентифициране на физически лица, които :

 • Кандидатстват за работа 
 • Са страна по трудов договор
 • Са страна по граждански договор
 • Са страна по договор за професионално обучение
 • Са клиенти или доставчици
 • На които се изготвят документи във връзка с минала трудова дейност.

СПАРКИ АД събира, използва и съхранява лични данни след дадено доброволно и информирано „съгласие“ от физическите лица.

СПАРКИ АД събира, използва и съхранява следните лични данни: имена, адрес, телефон, образование, правоспособност и минала трудова дейност, ЕГН и данни за здравословното състояние, съгласно действащото трудово законодателство и изискванията на законодателството за професионално обучение и образование.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В СПАРКИ АД  са въведени редица правни, организационни и технически мерки       (набор от технологии за сигурност), с цел  да  се защити личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Мерките са подробно описани във Вътрешни правила за защита на лични данни, които са  достъпни при поискване.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СПАРКИ АД предоставя и разкрива лични данни на :

 • публични органи – съгласно действащото законодателство (НАП, НОИ, банки,             Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, контролни органи, съдебни органи, МВР, органи на местното самоуправление и други).
 • на обработващ лични данни – служители на СПАРКИ АД, занимаващи се с дейности, свързани с обработката на лични данни.

 

ЦЯЛОСТ И  СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Периодът за съхранение на личната ви информация е съобразен с изискванията на нормативната уредба и СПАРКИ АД гарантира целостта на информацията, необходима  за бъдещи периоди.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ДОСТЪП

Физическите лица, предоставили личните си данни за обработка от СПАРКИ АД имат следните права:

 • да допълват или коригират неточни или непълни лични данни;
 • „право на изтриване“ / „право да бъдеш забравен“ – отнася се за случаите, в които се обработват лични данни, за които има съмнение че се обработват незаконосъобразно или са с отпаднало правно основание. „Право на изтриване“ / „право да бъдеш забравен“ няма абсолютна и безапелационна сила и СПАРКИ АД  ще уважи това право на лицата , само след представени безспорни доказателства и не влиза в противоречие с нормативните изисквания .
 • ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между СПАРКИ АД и физическите лица до неговото решаване.
 • на възражение – по време и на основания, свързани с конкретна ситуация.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни.

Правото на достъп се осъществява с писмено заявление по образец.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПАРКИ АД има право да актуализира като изменя и/или допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

 

За  връзка със СПАРКИ АД :

 

Адрес:

гр.Русе, ул."Розова долина" №1

Телефон:

082 / 885-400, 885-300

Факс

082 / 822-472

e-mail:

sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com

сайт

www.sparkygroup.com