2010 Архив

 1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 28.06.2010 г.

 2. Протокол от заседание на Управилтения съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 3. Протокол от заседания на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

 4. Списък на акционерите и техни представители или пълномощници, присъствали на редовното заседание на ОСА на СПАРКИ АД, гр. Русе на 28.06.2010 г. от 14.00 ч.

 5. Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 28.06.2010 г.

 6. Протокол на Мандатната Комисия за Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, 28.06.2010 г.

 7. Устав на акционерното дружество СПАРКИ АД, гр. Русе, 28.06.2010 г.

 8. Корпоративен календар 2010

 9. Пояснения към финансовия отчет

 10. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 11. Консолидиран финансов отчет, част 1

 12. Консолидиран финансов отчет, част 2

 13. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет

 14. Консолидиран годишен доклад за дейността на СПАРКИ АД, гр. Русе, за финансовата 2009 г.

 

Материали за Извънредно Общо Събрание на Акационерите на СПАРКИ АД, Русе на 09.12.2010г.:

 1. Покана за свикване на изънредно заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе
 2. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ
 3. ПРАВИЛА НА СПАРКИ АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
 4. Протокол от заседание на Управилтения съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
 5. Протокол от заседания на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече