2018 Архив

Материали за редовно присъствено Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе свикано на 25 юли 2018 г.

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ
   
 2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 3. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе
   
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ
   
 5. ПРАВИЛА НА СПАРКИ АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.07.2018 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
   
 6. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 7. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ АД през 2017 година
   
 8. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2017 г.
   
 9. ДОКЛАД НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА СПАРКИ АД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ПРИЕТА ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2013 Г.
   
 10. ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2017 г.
   
 11. Отчет за финансово състояние
   
 12. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.
   
 13. Доклад на независимия одитор
   
 14. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
   
 15. ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАРКИ АД, гр. РУСЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 г.
   
 16. Консолидиран отчет за финансово състояние за 2016 г.
   
 17. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.
   
 18. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2016 г.
   
 19. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (2016 г.)
   
 20. АВТОБИОГРАФИЯ - Спас Кръстев
   
 21. Магистърска степен - Спас Кръстев
   
 22. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО
   
 23. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ АД, гр. Русе съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
   

Изтегли всички документи в ZIP файл

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече