2013 Архив

 1. Финансов отчет за 2012 г. на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 2. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет за 2012 г.

 3. Консолидиран финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, 31 декември 2012

 4. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансовия отчет за 2012 г.

 5. Консолидиран отчет за финансовото състояние на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 декември 2012 г.

 6. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2012 г. на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 7. Отчет за финансовото състояние на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 декември 2012 г.

 8. Годишен доклад за дейността на СПАРКИ ЕЛТОС АД, 31.12.2012 г.

 9. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ловеч, 25 юни 2013 г.

 10. Пълномощно-образец

 11. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, 25 юни 2013 г.

 12. Правила на СПАРКИ ЕЛТОС АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 25 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството

 13. Политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 14. Доклад за дейността на одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2012 година

 15. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2012 г.

 16. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. 13 май 2013г.

 17. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. 13 май 2013г.

 18. Протокол от проведеното за 25 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече