2017 Архив

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД
Проспект за публично предлагане на ценни книжа

 1. Документ за предлаганите ценни книжа
 2. Регистрационен документ
 3. Резюме
 4. Съобщение по чл. 92а от ЗППЦКМатериали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 05 юли 2018 г.

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ

 2. ПРОТОКОЛ от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 3. ПРОТОКОЛ №07 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ

 5. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2016 година

 6. СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД

 7. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 05.07.2017 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 8. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 9. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2016 г.

 10. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Отчет за финансово състояние

 11. Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуалния финансов отчет

 12. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 13. СПАРКИ ЕЛТОС АД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА - 31.12.2016 г.

 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 15. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2013 г.

 16. Свидетелство за съдимост – Евгени Михайлов

 17. Професионална биография – Йордан Карабинов

 18. Професионална биография – Елисавета Михайлова

 19. Професионална биография – Теменужка Стоянова

 20. Магистърска степен – Йордан Карабинов

 21. Магистърска степен – Теменужка Стоянова

 22. Магистърска степен – Елисавета Михайлова

 23. Декларация за независимост – Йордан Карабинов

 24. Декларация за независимост – Елисавета Михайлова

Изтегли всички документи в ZIP файл

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече