2018 Archive

Материали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 25 юли 2018 г.

Актуализирани материали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 25 юли 2018 г.

 1. АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
   
 2. УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗППЦК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223А ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
   
 3. АКТУАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
   
 4. АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


 

 1. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч
   
 2. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД
   
 3. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
   
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
   
 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2017 г.
   
 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2017 година
   
 7. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.07.2018 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
   
 8. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО
   
 10. Магистърска степен – Спас Кръстев
   
 11. Автобиография - Спас Кръстев
   

 

Изтегли всички документи в ZIP файл

Архив на документите

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече