2013 Archive

 1. Финансов отчет за 2012 г. на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 2. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет за 2012 г.

 3. Консолидиран финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, 31 декември 2012

 4. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансовия отчет за 2012 г.

 5. Консолидиран отчет за финансовото състояние на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 декември 2012 г.

 6. Консолидиран годишен доклад за дейността за финансовата 2012 г. на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 7. Отчет за финансовото състояние на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 декември 2012 г.

 8. Годишен доклад за дейността на СПАРКИ ЕЛТОС АД, 31.12.2012 г.

 9. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ловеч, 25 юни 2013 г.

 10. Пълномощно-образец

 11. Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, 25 юни 2013 г.

 12. Правила на СПАРКИ ЕЛТОС АД за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 25 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството

 13. Политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 14. Доклад за дейността на одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2012 година

 15. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2012 г.

 16. Протокол от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. 13 май 2013г.

 17. Протокол от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. 13 май 2013г.

 18. Протокол от проведеното за 25 юни 2013 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД

STOCK INFORMATION

SPARKY ELTOS AD - Lovech


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SL9

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more