2018 Archive

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY ELTOS AD, Lovech on 25th July 2018

Актуализирани материали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 25 юли 2018 г.

 1. АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
   
 2. УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗППЦК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223А ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
   
 3. АКТУАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
   
 4. АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


 

 1. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч
   
 2. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД
   
 3. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
   
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
   
 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2017 г.
   
 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2017 година
   
 7. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.07.2018 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
   
 8. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО
   
 10. Магистърска степен – Спас Кръстев
   
 11. Автобиография - Спас Кръстев
   

 

Download all documents as ZIP file

STOCK INFORMATION

SPARKY ELTOS AD - Lovech


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SL9

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more