2014 Archive

Documents for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY ELTOS AD, Lovetch on 30th June 2014

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ

 2. Писмени материали по дневния ред за редовното присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

 3. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


 4. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 30 ЮНИ 2014 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 5. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2013 г.

 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2013 година

 7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2013 г.

 8. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 9. ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 10. СПАРКИ ЕЛТОС АД - ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

 11. Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

 12. СПАРКИ ЕЛТОС АД - КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, 31 декември 2013 г.

 13. Доклад на независимия одитор върху консолидиран финансов отчет

 14. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Отчет за финансово състояние

 15. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Консолидиран отчет за финансово състояние към 31 декември 2013 г.

 16. СПАРКИ ЕЛТОС АД - КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 г.

 17. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Годишен доклад за дейността, 31.12.2013 г.

 18. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.234, ал.2 и СЪГЛАСИЕ по чл.234, ал.3 от Търговския закон

STOCK INFORMATION

SPARKY ELTOS AD - Lovech


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SL9

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more