2017 Archive

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД
Проспект за публично предлагане на ценни книжа

 1. Документ за предлаганите ценни книжа
 2. Регистрационен документ
 3. Резюме
 4. Съобщение по чл. 92а от ЗППЦКDocuments for convocation of a regular attendance session of the General Assembly of the Shareholders of SPARKY ELTOS AD, Lovech on 5th July 2017

 1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ

 2. ПРОТОКОЛ от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 3. ПРОТОКОЛ №07 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ

 5. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2016 година

 6. СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД

 7. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 05.07.2017 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 8. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

 9. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2016 г.

 10. СПАРКИ ЕЛТОС АД - Отчет за финансово състояние

 11. Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуалния финансов отчет

 12. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 13. СПАРКИ ЕЛТОС АД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА - 31.12.2016 г.

 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 15. Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2013 г.

 16. Свидетелство за съдимост – Евгени Михайлов

 17. Професионална биография – Йордан Карабинов

 18. Професионална биография – Елисавета Михайлова

 19. Професионална биография – Теменужка Стоянова

 20. Магистърска степен – Йордан Карабинов

 21. Магистърска степен – Теменужка Стоянова

 22. Магистърска степен – Елисавета Михайлова

 23. Декларация за независимост – Йордан Карабинов

 24. Декларация за независимост – Елисавета Михайлова

Download all documents as ZIP file

STOCK INFORMATION

SPARKY ELTOS AD - Lovech


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SL9

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more