Речник на термините

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

А

Авал
Поръчителство по полица, по силата на която лицето, извършило поръчителството поема отговорност за изпълнението й пред издателите на полицата. Авалът представлява гаранционен подпис на поръчителя върху полицата или издаване на отделен документ.

Акредитив (от лат. accreditivus - доверителен)
Разчетен документ под формата на нареждане от банката на купувача към банката на доставчика да извърши изплащане по транспортно-товарни документи за превозен товар, за сметка на специално заделени средства или за изплащане на определена сума пари на предявител.

Активи на предприятието
Собствеността на предприятието, отразена в актива на баланса.

Акцепт (от лат. acceptus - приет)
Съгласие на платеца да извърши заплащане по разчетни и товарни документи.

Акция (фр. aktion)
Вид ценна книга; единица от капитала, която дава право на собственика си върху част от разпределяемата печалба и в остатъчната стойност на акционерното дружество при ликвидация.

Алонж
Прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция.

Амортизационен фонд
Парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства.

Амортизация (от старолат. amortisatio - погасяване)
Начин за възстановяване на капитала, изразходване за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция.

Анюитет (от старолат. annuitas – ежегодно плащане)
Редица или едно от редица плащания на равни по сума падежи, изплащани през равни периоди от време.


Б

Безкасов паричен оборот
Част от паричния оборот, в който движението на парите се осъществява под формата на отчисления по сметките в кредитните учреждения и зачитане на взаимните искания.

Блокираща квота
Участие на държавата или общината в капитала на дружеството в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят неприемливи за тях решения относно увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, изменение или допълнение на устава.

Борса
Организирана форма за търговия на едро със стоки за масово потребление (стокова борса) или за системни операции по покупко-продажба на ценни книжа, злато, валута (фондова борса).

Борсов курс
Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.

Брокер
Финансов посредник, занимаващ се с покупко-продажба на ценни книжа за сметка и по поръчение на клиента.

Бюджетно финансиране
Безвъзмездно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.


В

Встъпителна вноска
Процент от доставната цена (20, 30 или повече процента), която лизингополучателят заплаща при сключване на лизинговия договор.


Г
Гаранционно задължение (гаранция) - форма на обезпечение на банков заем.
Годишно оскъпяване -разликата между доставна цена в брой и лизинговата цена. Оскъпяването е обратно пропорционално на размера на встъпителната вноска и лизинговата такса.

Гудуил (Goodwill)
"Цена на фирмата". Възниква при купуване на предприятие по пазарна цена и представлява превишения на покупната стойност на предприятието над балансовата стойност на активите му, която се отчита в баланса като нематериален актив.


Д

Дебитор
Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило.

Дебиторска задлъжнялост
Сметки за получаване на сума, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. В баланса на предприятието се записват като краткотрайни активи.

Депозит (англ. deposit - влог)
Парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия.

Депозитар
Централизирано хранилище на различни видове ценни книги, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книги, само с помощта на компютърни системи и сертификати.

Диверсификация
Стратегическа ориентация за създаване на много профилно производство или портфейл ценни книжа.

Дивиденд
Част от печалбата на акционерно дружество, която ежегодно се разпределя между акционерите след плащане на данъци, отчисления за разширяване на производството, допълване на резервите, изплащане на кредити и проценти по облигации, и възнагражденията на директорите. За привилегированите акции той се изплаща в размер на предварително установен твърд процент от тяхната емисионна стойност. За обикновените акции дивидентът зависи от размера на получената от дружеството печалба.

Дилър
Участник в пазара на ценни книжа, който търгува с тях за своя сметка и по поръчение.

Дисконт
Разликата в цената на финансовия инструмент между неговия номинал и реално изплатената за него цена, по-малка от номинала.

Добро финансово управление
Управленският процес, целящ максимално оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява постигане на задачите на одитирания обект при съблюдаване на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност.

Доставна цена
Покупната цена на актива при плащане в брой с включени всички данъци, мита, такси и други.


З

Заемен капитал
Капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации.

Залог Имущество или недвижима собственост, които служат като частично или пълно обезпечение, гарантиращо погасяването на заем.


И

Инвестиции
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.

Инвестиционна компания
Разновидност на кредитно-финансовите институти, акумулираща парични средства на инвеститорите чрез емитиране на собствени ценни книжа.

Инвестиционен фонд
Всяко акционерно дружество, чиято дейност включва привличане на средства за сметка на емитирането на акции и инвестирането на тези средства в ценни книжа на други емитенти.

Индосамент
Предавателен подпис върху обратната страна на документ. Индосирането на разчетен документ представлява акт на преотстъпване на правото на собственост върху документа и покриваните от него стоково-материални ценности или парични средства.

Иновационна дейност
Дейност, основана на създаването и използването на научно-техническа продукция и интелектуален потенциал.

Ипотека (залог)
Предаване в залог на недвижим имот, земя, с цел получаване на кредит, наричан ипотечен кредит.


К

Капитал (главен)
Стойност, включвана в дейността за получаване на печалба.

Капиталова емисия
Емитиране на ценни книжа за разпределение между потенциалните инвеститори с цел финансиране на инвестиционни разходи (капиталовложения).

Клиринг
Система от безкасово разчитане за стоки, ценни книжа и услуги, основаваща се на зачитане на взаимните искания и задължения.

Котировка
Определяне на пазарната стойност на ценни книжа.

Краткотрайни активи
Парична наличност или активи, които в кратък период от време могат да бъдат превърнати в пари или ще бъдат използвани в близко бъдеще, обикновено в период от една година.

Кредит (заем)
Предоставен заем в парична или стокова форма при условията на срочност, платимост, материална гарантираност и възвратимост.

Кредиторска задлъжнялост
Сумите, които принадлежат на доставчиците за закупени от тях на кредит стоки или услуги.

Кредитоспособност
Възможност на кредитополучателя да върне получения кредит и да заплати лихвата за ползването на заемните средства.

Курс на акции, облигации и други ценни книжа
Текуща пазарна цена на ценната книга.


Л

Лизинг (аренда)
Дългосрочна аренда на машини, оборудване, транспортни средства, производствени съоръжения. Арендодателят (лизингодателят) си запазва правото на собственост върху предмета на лизинга. Лизингът позволява на предприятията да намалят равнището на собствения капитал в източниците на финансиране.

Лизингова цена
Сумата от встъпителната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност по лизингов договор.

Лизингодател
Собственикът на лизинговия обект и страна по договор за лизинг.

Лизингополучател
Ползвателят на лизинговия обект и страна по договора за лизинг.

Лизингова такса
Такси, платими съгласно тарифата на лизингодателя, произтичащи от извършването на различни услуги по лизинговите договори.

Лизингов обект
Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна номерация, да има развит вторичен пазар на същите и да има възможност за демонтаж.

Ликвидност на фирмата
Това е способността във всеки един момент да изплати текущите си задължения.


М

Марж (курсова разлика)
Банков (борсов, валутен) доход на предприемача, който се определя като разлика между лихвите по предоставените кредити и лихвите по използваните депозити.


Н

НСС 17
Счетоводен стандарт, който регламентира отчитането на лизинговите договори, както и изискванията за финансов и оперативен лизинг.

Нематериални активи
Активи, които нямат физическа, осезаема форма. Например, защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка.

Нетен кредит
Разликата между доставна цена и встъпителна вноска при лизинг.

Номинал
Номинална или основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент.

Номинална стойност на акция

Частта в акционерния капитал на фирмата, обозначена на лицевата страна на акцията.

Норма на амортизация
Процент от стойността на основния капитал, който ежегодно се включва в себестойността на произведената продукция и/или услуги.


О

Облигация (задължение)
Ценна книга с фиксиран процент, която се емитира от частни компании или държавата. Облигациите подлежат на погасяване (изкупуване) в течение на обусловения при емитирането на заема срок.

Обикновена акция
Акция, чието притежание не дава право на привилегировано изплащане на дивидентите или при разпределение на активите в случая на ликвидация на акционерното дружеството. Правата на притежателите на обикновени акции, по отношение на доходите или активите на акционерното дружество се удовлетворяват едва, след като бъдат удовлетворени всички искания на кредиторите и притежателите на привилегировани акции. Собствеността върху обикновена акция дава право на участие в управлението на дружеството по принципа: една акция – един глас.

Обратно изкупуване
Обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване.

Одит
Проверка на финансовата отчетност на предприятието за достоверността на съдържащата се в нея информация, а също така и за съответствието й с нормите и изискванията на действащото законодателство.

Вътрешен одит
Проверка извършвана от орган на изпълнителната власт, независим от одитираните обекти.

Одит на изпълнението
Проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички управленски нива с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на очаквания и действителния резултат от дейността;
б) ефикасност е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му;
в) икономичност е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество.

Финансов одит
Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.

Одит на системите
Проверката на системите за финансово управление и контрол на одитирания обект с цел да се установят предимствата и недостатъците им и да се определят одитните дейности, които следва да се приложат.

Одит на информационните технологии
Оценката на компютърната среда, включваща софтуерни продукти и приложения и управленски системи.

Одитиран обект
Органът или лицето, програмата, дейността, функцията или проектът, които са обект на одит.

Оперативен лизинг
Съгласно НСС 17 това е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.

Опция (избор)
Съглашение с продавача или купувача, даващо право на притежателя на опцията да купи или продаде ценни книги по посочена цена в уговорен определен период от време. Има опция на продажба и опция на покупка, както и опция, даваща право и на покупка и на продажба – двойна опция.

Основен капитал
Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.

Остатъчна стойност
Цената на лизинговия обект в края на лизинговия период, по която може да бъде придобит от лизингополучателя.

Оценка на риска
Методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.


П

Пазарна стойност
Сумата, която може да се получи, при продажбата на (собствените) активи на пазара.

Период на откупуване (Payback period)
Времето, необходимо за да може инвестираната в даден проект сума, да се върне за сметка на средствата, получени в резултат от основната дейност по конкретния проект.

Печалба от дейността
Разликата между приходите от продажби и разходите.

Платежоспособност
Способността на предприятието своевременно да погасява своите краткосрочни и дългосрочни парични задължения.

Погасителен план
Неразделна част от договора за лизинг, в който детайлно се отразяват доставната цена, лизинговата цена, месечните вноски, датите за погасяване, лизинговите такси, дължимите застраховки, остатъчна стойност и други финансови реквизити по лизинговия договор.

Полица
Вид ценна книга, писмено парично задължение. Безусловен и безспорен дългов документ. Два основни вида – проста и преводна, простата полица се издава от длъжника, преводната – от кредитора.

Портфейл ценни книжа
Вложения в различни видове ценни книги с различен срок на действие и различна ликвидност, управлявани като едно цяло.

Превантивен контрол
Предварителният контрол, осъществяван от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Привилегирована акция
Акция, даваща привилегии на собственика си спрямо собственика на обикновена акция по отношение на получаване на дивиденти след изплащане на процентите по облигации и заеми. Обикновено акцията има право на ограничен фиксиран размер на дивидентите и няма право на глас.

Принципал
Лице, чиито заповеди изпълнява брокерът при търговията с ценни книжа.

Първоначално плащане
Плащане от лизингополучателя на лизингодателя, което се извършва в началото на лизинговия договор и включва встъпителната вноска, лизингови такси и задължителни застраховки и други първоначални плащания, договорени между страните.


Р

Резервен фонд
Целеви източник на средства, създаван за сметка на регулярни отчисления от печалбата на предприятието. Тези средства трябва да бъдат под формата на високоликвидни активи.

Ремитент
Лице, в чиято полза е изписана преводната полица.

Рентабилност
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

Рефундиране, рефинансиране
Замяна на едни облигации с други, с по-нисък процент или с изменен срок на погасяване.

Рисков капитал
Дългосрочни инвестиции, вложени в ценни книжа или предприятия с висок или относително висок риск, в очакване на големи печалби.


С

Себестойност на продукцията
Общо разходите за производство и реализация на продукцията.

Сертифициране
Дейността за проверка на всички финансови документи на функционалните структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския съюз; удостоверяване, че сметките, които трябва да бъдат изпратени на Европейската комисия, са достоверни, пълни и точни; изготвяне на доклад, който удостоверява, че процедурите по управление и вътрешен контрол функционират задоволително и гарантират целевото разходване на средствата.

Системи за финансово управление и контрол
Всички процедури и цялата вътрешна организация на планирането, изпълнението на дейността и осъществяването на вътрешния контрол, които допринасят за постигане целите на одитирания обект.

Срок на лизинговия договор
Периодът от време, през който лизингополучателя използва актива – предмет на лизинговия договор и заплаща периодични лизингови вноски. Договаря се между лизингополучателя и лизингодателя.

Срочен депозит
Влог на парични средства в банката за определен срок, който се установява при откриване на сметката.

Стокова борса
Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори.


Т

Трансфер
Смяна на собственика на ценна книга.

Трасант
Издател на преводна полица (трата)

Трасат
Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица.

Трата
Писмено разпореждане на кредитора към длъжника да изплати определена сума на трето лице.

Търговски кредит
Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица.


Ф

Факторинг (от англ. factoring - посредник)
Разновидност на финансови операции, при които банката или специализирана компания получава (закупува) задължения на длъжника и сама изисква дълга в полза на кредитора (продавача) срещу определено възнаграждение.

Финансов лизинг
Характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.


Х

Хеджиране (hedgе - ограждам)
Различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.

Холдинг – фирма, която контролира други фирми поради притежаване на контролния пакет акции на тези фирми.


Ц

Ценна книга:
1. Финансов инструмент под формата на документ, който дава право на собственика си да притежава част от имуществото и да получава доход от него.
2. Документ, свидетелстващ за предоставянето на заем и за правата на кредитора.


Ч

Чек
Вид ценна книга, в която е отразено разпореждането на собственика на чека за изплащане на определено лице или на предявителя на чека на посочената върху него сума.

Чиста печалба
Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците.